پژوهش سرای دانش آموزی ستارگان کیش

کیش یک گام به جلو

جلسه تسهیل گری، آگاهی بخشی و هم افزایی
جلسه رباتیک
جلسه با مدرسه مولوی
جلسه با مدرسه البرز
جلسه با مدرسه ابن سینا
جلسه با مدرسه فرهنگ
جلسه با مدرسه رازی
جلسه با مدرسه اندیشه
جلسه با مدرسه کوثر
جلسه با مدرسه امیرکبیر
جلسه با مدرسه بعثت
جلسه با مدرسه شهید فکوری